top of page

Chinese Service Sermons

Date
Video Link
Speaker
Message Title
09/03/2023
https://youtu.be/1bZwewRMTLQ
Rev. Samuel Luk 陸建華牧師
迎見上主
08/27/2023
https://youtu.be/vTUuG2d-PRo
Rev. Samuel Luk 陸建華牧師
在冬天前來到
08/20/2023
https://youtu.be/ntLijwyeuSM
Pastor Alan Tam 譚家鴻傳道
“ 蒙恩,忘恩,感恩 ”
08/13/2023
https://youtu.be/ETwyYT9yxEc
Rev. Mario Kong 江俊昌牧師
十字架的奧秘
08/06/2023
https://youtu.be/nQKe6gNHB8o
Brother Sau Wing Lam 林修榮
服事的再思
07/23/2023
https://youtu.be/-6p5klNjp1g
Pastor Roger Tam 談輝傳道
不要以口犯罪
07/16/2023
https://youtu.be/q2vg2-q1kO4
Rev. Michael Kwong 鄺偉強 牧師
耶穌是真牧人
07/09/2023
https://youtu.be/0q1mv0q5d7E
Rev. Iok Ka Wu 胡肓嘉牧師
謙卑良善的耶穌
Page 1 of 6
bottom of page